Tây Tạng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Lâm Đan chết trên đường đến Tây Tạng để trừng phạt giáo phái dGe-lugs-pa năm 1634.

Ligdan died on his way to Tibet to punish the dGe-lugs-pa order in 1634.

Bạn đang đọc: Tây Tạng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

WikiMatrix

Sau chiến thắng và hòa bình với người Turgis, Trung Quốc bất ngờ tấn công Tây Tạng.

After victory and peace with the Türgesh, the Chinese attacked the Tibetan army.

WikiMatrix

Trong các hỗn loạn sau đó, người Tây Tạng tấn công bất thành Bhutan vào năm 1714.

During the chaos that followed, the Tibetans unsuccessfully attacked Bhutan in 1714.

WikiMatrix

Và đây là những nhà sư Tây Tạng đang nhảy.

( Laughter ) And jumping monks of Tibet.

QED

Gere thường xuyên thăm Dharamshala, trụ sở của chính phủ Tây Tạng lưu vong.

Gere regularly visits Dharamshala, the headquarters of the Tibetan government-in-exile.

WikiMatrix

Ông ấy là một người bạn của tôi ở Tây Tạng.

He’s one of my friends in Tibet.

ted2019

Điều ước của cô là được hành hương đến Tây Tạng.

Her wish was to make a pilgrimage to Tibet.

ted2019

♫ Và hắn ta, Bảy Năm ở Tây Tạng, hóa ra là tên phát xít.

♫ And that guy, “Seven Years in Tibet,” turned out to be a Nazi.

ted2019

Thông tin ở Tây Tạng Úc bị bóp méo.

The Australian-Tibet media is very biased.

OpenSubtitles2018. v3

Nó cũng có mặt ở Tây Tạng và Armenia.

It is also present in Tibet and Armenia.

WikiMatrix

Có khoảng 477 km đường biên giới với khu tự trị Tây Tạng của quốc gia đó.

There are approximately 477 kilometres of border with that nation’s Tibet Autonomous Region.

WikiMatrix

Cuối cùng, dưới ” Hòa Hợp “, họ có đồ hình Mạn- đà- là thế kỷ 13 từ Tây Tạng.

And, lastly, under ” Harmony, ” they had this 13th- century mandala from Tibet.

QED

Trung Quốc gọi toàn bộ quá trình là “giái phóng hòa bình Tây Tạng“.

China called the whole process as the “peaceful liberation of Tibet“.

WikiMatrix

Có hơn 6.000 tu viện ở Tây Tạng.

There were over 6,000 monasteries in Tibet.

WikiMatrix

Như triết học cổ đại Tây Tạng đã nói

As the ancient Tibetan philosophy states:

OpenSubtitles2018. v3

Dê nuôi là nạn nhân thường gặp nhất (32%), tiếp theo là cừu nuôi (30%), bò Tây Tạng (15%), và ngựa (13%).

The most frequent prey were domestic goats (32%), followed by sheep (30%), yaks (15%), and horses (13%).

WikiMatrix

Ông nói động thái này là vì quyền lợi lâu dài của người dân Tây Tạng .

He said the move would be to the long-term benefit of Tibetans .

EVBNews

Rất sắc đó! Là kim đàn tơ của Tây Tạng.

It’s very sharp, some kind of gold thread

OpenSubtitles2018. v3

Tây Tạng, nó được tìm thấy ở Altyn-Tagh ở xa phía bắc.

In Tibet, it is found up to the Altyn-Tagh in the north.

WikiMatrix

Anh ấy đi Tây Tạng.

He is going to the Tibet.

OpenSubtitles2018. v3

Chính là ở đây chúng tôi thấy Thanh Long giao đấu với một cô gái Tây Tạng

Go This is where … we saw Qinglong fight with the girl from the West

QED

Năm 1913-14, một hội nghị được tổ chức tại Simla giữa Anh, Tây Tạng, và Trung Hoa Dân Quốc.

In 1913–14, a conference was held in Simla between the UK, Tibet, and the Republic of China.

WikiMatrix

Tây Tạng tấn công lãnh thổ Uyghur vào năm 816 và bị tấn công vào năm 821.

Tibetans attacked Uyghur territory in 816 and were in turn attacked in 821.

WikiMatrix

Sau khi tốt nghiệp, ông tình nguyện đến công tác tại Tây Tạng.

After graduation, he volunteered to go work in Tibet.

WikiMatrix

“Điều gì sẽ xảy ra với Tây Tạng?”

“What’s going to happen to Tibet?”

ted2019

Source: https://thucanh.vn
Category: Chó cảnh

Rate this post

Bài viết liên quan